Lisphörnet erbjuder snabba Lisp-anvisningar som gör CAD-vardagen lite roligare.

Välj Polyline, ta en kopia och flytta kopior till aktuell lager…

Applikationen skapar en enkel interaktiv process där användaren kan välja en LWPOLYLINE och ändra dess bredd till ett fördefinierat värde. Detta kan vara användbart för att snabbt justera utseendet på LWPOLYLINE-objekt i AutoCAD.

(defun c:cmw ( / sel new_poly)
 ; select Polyline, take a copy, move copy to current layer, change wid from Polyline to 4.0
 (vl-load-com)
 (while (not (and (setq sel (entsel "\nSelect an LWPOLYLINE: ")) 
          (eq "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget (car sel)))))))
  (prompt "\nPlease select an LWPOLYLINE.")
 )
 (setq new_poly (entmake (entget (car sel))))
 (entmod (subst (cons 8 (getvar 'cLayer)) (assoc 8 (entget (car sel))) new_poly))
 (vla-put-ConstantWidth (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 new_poly))) 4.0)
 (princ)
)