När det projekteras nya höjdnivåer för en ny markyta behöver anges z-värde respektive höjd så att det framgår på markritning även kallad som höjd- och ytskiktsplan hur entreprenören skulle utföra schakt- och markarbete. En anledning för höjdsättning är att ta hand om avrinning från regnvatten i projektområde. Där ställs höga krav eftersom byggnader skall skyddas från fukt dvs. regnvatten leds ifrån med en vis lutning som anges i procent. Boverket ställer krav för tillgänglighet exempelvis ha 2% lutning ifrån fasadliv ut.

Inspelning visar en höjdsättning med hänsyn till skyfallskartering, blå områdena leds regnvatten. Det simuleras hur ny projekterad markyta beter sig under ett regn med Polylines som visar flödespilar med avrinningen till lågpunkter.

Med hjälp av Slope-labels verifieras lutningar med fel-uppgifter enligt triangulering mellan utsatt marknivåer.