Skapa mängdförteckning enligt AMA

En AutoCAD-app som kan skapa en mängdförteckning (MF) enligt byggindustrins AMA-standard är möjlig att utveckla. Genom att implementera exportfunktionalitet som läser CAD-filer och extraherar mängduppgifter från ritningarna kan man snabbt generera en CSV-exportfil. Därefter kan denna fil användas med ett konverteringsverktyg för att omvandlas till en AMA-kod orienterad mängdförteckning.

Genom att automatisera processen för att extrahera mängduppgifterna från CAD-ritningarna och konvertera dem till AMA-kod orienterade mängdförteckningar kan man effektivisera ritningsarbetet och beräkningarna. Detta kan leda till en minskning av projekteringsarbetet med upp till 20%, vilket resulterar i lägre kostnader och ökad flexibilitet i anpassningen av byggprojekten i tidiga skeden. Genom att fokusera på att hitta tekniska lösningar för automatisering kan tiden som spenderas på att skapa mängdförteckningar minskas avsevärt.

Civil3d export av ledning som 3dPolyline

Att 3D-projektera VA-ledningsnät med Civil 3D/Pipenetwork erbjuder många fördelar för rörläggare. Istället för att endast erhålla en ledningsnätskonstruktion som en DWG-fil med Civil-objekt, efterfrågar entreprenörer ofta 3DPolylinjer från ledningsnäten för att kunna använda dem oberoende av CAD-programvara eller direkt importera dem till mätinstrument. En funktion som möjliggör detta kallas ”Extract 3DPolylines from Pipenetwork”. Genom att använda detta kommando kan användaren välja ett ledningsnät, varpå alla 3DPolylinjer ritas ut från det valda ledningsnätet. Detta ger möjligheten att exakt mäta ledningsnivån, vilket är värdefullt för VA-projektering.

Civil3d läs av lednings egenskaper

För att erhålla information om ledningsegenskaper från projekterade ledningsnät i Civil 3D finns en användbar funktion där man kan sväva markören över PIPE eller STRUCTURE objekt från PIPENET för att skanna objekt och få uppgifter om markhöjd, vattengång, ledningsdjup och täckning i den aktuella punkten. Denna funktion kan vara mycket användbar för kvalitetsgranskning och ger även möjligheten att välja vilken yta (SURFACE) informationen ska räknas från.

I Civil 3D benämns ledningsnätet som PIPENET, där varje disciplin har sitt eget nät för avloppsvatten, dricksvatten och dagvatten. Strukturer kallas brunn-objekt och kan skiljas åt baserat på dimension, material och egenskaper.

För att genomföra hydrauliska beräkningar, såsom kapacitet av ledningsnät, erbjuder Civil 3D möjligheten att använda Storm & Sanitary Analysis (SSA). Denna modul tillåter simulering av olika scenarier, inklusive olika regnmönster, avrinningsområden och rördimensioner för att analysera trycklinjer i ledningssektionerna.

Projektering med Drönareskanning

Moderna mätmetoder med drönarskanningar erbjuder inte bara högupplösta flygfoton utan även miljontals skanningspunkter som projektören kan använda för att hämta den information hen behöver. En utmaning är att hantera den stora mängden skanningspunkter, särskilt eftersom modeller ofta består av 10-50 miljoner skanningspunkter.

Inläsning av drönarens LAS-format kan göras via Autodesk Recap och importeras till Autodesk Civil 3D. Till exempel, om man vill skapa sektioner längs en anläggning, kan man placera en sektionslinje tvärs över anläggningen med precision tack vare drönarens flygfoton. Sedan kan skanningspunkter visas exakt i sektionen och läggas över en 3DPolyline. Från denna 3DPolyline kan en Quickprofile skapas.

För att bestämma marknivåer enligt en viss sektion behövs en enkel automation. Civil 3D:s stationtracker är en användbar funktion för att överföra skanningspunkter till sektionsvyn. Resultatet visar marklinjen från banvallen i sektionen med tillhörande höjduppgifter.

Civil3d Alignment från 3dPolyline

Möjligheterna med Alignment- och Featureline-objekt i Civil 3D är otroligt omfattande. En av fördelarna med Alignments är deras flexibilitet, vilket möjliggör smidig konstruktion och export i olika format, som XML.

Denna flexibilitet skapar möjligheter att leverera mer omfattande data till beställaren, inklusive mätingenjörer. Ett exempel är att skapa Alignment och Profil av en 3DPolyline för att visualisera den i Profil med andra linjer, ytor och mer.

Tyvärr finns inte ett inbyggt kommando eller metod för detta i Civil 3D, men möjligheten erbjuds via Civil API. Processen innebär att först läsa alla vertices (fixpunkter x, y, z) från 3DPolyline, därefter skapas en Alignment-linje baserad på dessa fixpunkter, och slutligen skapas Profil-linjen baserat på höjdnivåerna och automatiskt läggs till den nyss skapade Alignment-linjen.

Civil3d export av material tabeller

I Civil 3D finns möjligheten att skapa tabeller för olika objekt såsom Alignment, Pipenetwork, och Volume rapport med flera. En av de användbara funktionerna är att dessa tabeller enkelt kan överföras från CAD-miljön till Excel-tabeller. Detta möjliggör användningen av Excel-funktioner för att bearbeta och analysera data.

Genom att exportera tabellerna till Excel kan man dra nytta av Excel’s många funktioner, såsom att summera resultat, utföra beräkningar och visualisera data på olika sätt. Det ger användaren flexibilitet och kraftfulla verktyg för att analysera och presentera data på ett effektivt sätt.

Civil3d Surface Analysis

In Civil 3D kan volymberäkningar visualiseras med hjälp av färganalys-stilar för att ge en tydlig bild av hur schaktområdena kommer att se ut. Genom att använda olika färger för att representera elevationerna på markytan med olika ekvidistanser (höjdskillnader) kan man skapa en mer visuellt förståelig bild av terrängen.

För att förenkla och effektivisera processen med att anpassa färganalys-stilar mellan olika projekt, skulle det vara till stor nytta att ha ett kommando som möjliggör att man kan läsa ut och överföra inställningarna från en fil till en annan. Detta skulle göra det möjligt att snabbt och enkelt applicera samma inställningar på olika projekt och säkerställa en enhetlig visualisering av terrängen över olika platser och projekt.

Civil3d Surface Slopes

Med stöd av Slope-labels i Civil 3D kan man effektivt undersöka modelleringen med korrekta lutningsangivelser. Ett kommando som visas i inspelningen skapar etiketter inom varje triangel av ytan (Surface). Med tillägg av en extensionsfunktion kan man utföra felsökning för att kontrollera om lutningarna håller sig inom en viss tolerans.

Detta verktyg gör det möjligt att noggrant granska och verifiera lutningsvärdena i modellen, vilket är avgörande för korrekt design och konstruktion. Genom att använda Slope-labels och dess tillhörande felsökningsfunktion kan användarna säkerställa att lutningarna överensstämmer med de krav och toleranser som krävs för projektet.

Generera Layouts

Skapandet av print-layouts i AutoCAD kan vara tidskrävande, särskilt när det krävs omtag eller justering av bladindelningen. Även om själva arbetet kanske inte tar timmar, kan det ändå ta betydande tid att genomföra. Vanligtvis skapas layouts i AutoCAD genom att först ställa in alla inställningar för layouten, såsom bladformat, skala, namnruta, plotstil (CTB), skrivareanslutning osv. Därefter kopieras den definierade layouten med det önskade antalet ritningar, och slutligen anpassas viewport och ritningsfönster för att visa rätt planvy.

För att förenkla denna process kan alla steg samlas i en enda funktion, enligt inspelningen. Användaren väljer helt enkelt de markerade ritningarna genom att placera rektanglar i modelspace-läget, och sedan hanteras resten av processen av metoden ”ac_create_layouts”. Detta sparar tid och minskar risken för felaktigheter genom att automatisera skapandet och anpassningen av print-layouts.

Analysera vägsektioner med Civil3d och Excel

För att få ut resultat från lutningsuppgifterna enligt sektionsnamn från ritade sektioner och lutningsanvisningar i Civil3D från en befintlig väg, kan ett automatiseringskommando användas. Detta kommando skulle kunna generera en Excel-fil där alla sektioner, diken och slänter visas med lutningsanvisningar på både vänster och höger sida av vägen.

Vägdiken spelar en viktig roll för att hantera regn- och avloppsvatten från vägar, vilket minskar risken för översvämningar och erosion på vägbanan. Diken fungerar som buffert för att leda bort vatten från vägbanan till andra platser såsom dammar, vattendrag eller avloppssystem för att förhindra vattenansamling som kan göra det svårt för förare att navigera och öka olycksrisken. Dessutom kan vägdiken bidra till att bevara den omgivande miljön genom att skapa livsmiljöer för växter och djur samt minska luftföroreningar genom att absorbera och binda partiklar i luften.

För att säkerställa vägdikens funktion kan en unik funktion användas för att undersöka vattengången och lutningen av dikesbotten. Denna information är avgörande för att säkerställa att diken fungerar korrekt och effektivt för att hantera vattenflödet på vägarna samt för att bevara miljön.

AMA beskrivning med Autocad

En rivningsplan kräver oftast en noggrann beräkning av material, arbetskraft och kostnader för att kunna genomföras på ett säkert och effektivt sätt. Det är en detaljerad plan som beskriver hur en byggnad eller struktur ska rivas ned. AMA, Allmän material- och arbetsbeskrivning, är ett referensverk som hjälper projektören att upprätta beskrivningar samt rivningsplaner. Det är viktigt att ha en noggrann inmätning av byggnaden eller strukturen som ska rivas som utgångsläge för att kunna upprätta en korrekt och effektiv rivningsplan. Om underlaget från mätningen kommer digitalt finns ett sätt att lägga in AMA-strukturen till CAD-filen och får mängderna direkt till Excel-formulär.

Inspelningen visar import av AMA-struktur från Excel-formulär till Autocad, där alla arbetsuppgifter anges efter inmätt struktur av befintligheten. Enkelt kan döpas strukturobjekt till rätt AMA-kod (position). När det räknas mängdtabell i Autocad hamnar mängderna med AMA-kod respektive mängd (enhet yta [m2], längd [m] och antal) i resultattabellen.

Hydrauliska beräkningsfunktioner för att analysera vattenflödet och bedöma ledningskapaciteten

I Civil 3D finns inga inbyggda verktyg eller funktioner för att direkt beräkna ledningskapacitet enligt svensk norm. Programvaran är huvudsakligen en design- och modelleringsplattform för infrastrukturprojekt, inklusive rörledningar.

För att utföra beräkningar av ledningskapacitet i Civil 3D kan man använda verktyget ”Storm and Sanitary Analysis”, som är integrerat med programvaran. Detta verktyg erbjuder avancerade hydrauliska beräkningsfunktioner för att analysera vattenflödet och bedöma ledningskapaciteten i avloppssystem enligt Mannings ekvation.

Genom detta verktyg kan du analysera alla ledningsnät direkt i Civil 3D och observera hur applikationen tar hänsyn till ledningsmaterial och -dimension för att generera korrekta beräkningsresultat. Beräkningarna inkluderar flöde (i liter per sekund) och friktionsförluster (i meter) enligt Colebrooks ekvation och ger en omfattande förståelse för ledningssystemets prestanda och kapacitet.

Objektinformation till ritningsobjekt

AutoCAD Map 3D är en specialversion av AutoCAD som fokuserar på geografiska informationssystem (GIS) och hantering av geografisk data. Det är ett kraftfullt verktyg för att utbyta information mellan CAD och GIS-miljöer.

I AutoCAD Map 3D kan användare arbeta med både geografisk data och vanliga CAD-ritningsobjekt. En viktig funktion är ”object data” (objektdata), vilket är attributinformation kopplad till ritningsobjekt som ger ytterligare information och kontext till dessa objekt.

Genom automatisering, som visas i inspelningen, kan man effektivt läsa ut objektinformation från Pipe-objekt i Civil 3D till vanliga linjeobjekt i AutoCAD. Detta gör det möjligt för projektören att leverera en AutoCAD DWG-fil som innehåller all information om linjeobjekt, såsom PipeID, PipeDimension och PipeSlope.

Det är viktigt att notera att alla AutoCAD-ritningsobjekt kan få tillägg av objektinformation, och denna information kan enkelt redigeras via AutoCAD Properties-fönstret. Ritningsobjekt med tillagd AutoCAD MAP objektinformation kan sedan enkelt importeras till olika GIS-format och -system, vilket underlättar för kunden att använda informationen som redan finns i 3D-CAD-filen och integrera den i deras GIS-system. Detta effektiviserar och förbättrar informationsflödet mellan CAD och GIS-miljöer.

Hydrodynamik analys i terräng

Beräkning av rinnvägstider baserat på terränglutning och flödesvolym är en komplex process som involverar flera faktorer och formler från hydrologi och hydraulik. Det grundläggande syftet med dessa beräkningar är att bestämma hastigheten med vilken vatten kommer att röra sig nerför en yta med en given lutning och vattenmängd.

En vanlig formel som används för att beräkna rinnvägstider är Manning-formeln. Denna formel uttrycker sambandet mellan flödeshastighet (Q), tvärsnittsarea (A), hydraulisk radie (R) och lutning (S):

Genom att lösa Manning-formeln kan man bestämma flödeshastigheten (Q). Rinnvägstiden (t) kan sedan beräknas genom att använda flödeshastigheten och tvärsnittsarean (A):

Dessa beräkningar kräver noggrannhet och förståelse för de olika variablerna och deras inbördes samband. De används för att bedöma flödeshastighet och rinnvägstider för att kunna planera och dimensionera avlopps- och dräneringssystem på ett effektivt och säkert sätt.

Dimensionera trycksatt ledningsnät enligt tryckförluster

Applikation för att dimensionera trycksatta ledningar i vattenledningssystem med Civil 3D:

 • Använd hydrostatiska principer för att beräkna tryckskillnaden mellan olika punkter.
 • Beräkna friktionsförlusten längs ledningen med Darcy-Weisbachs ekvation.
 • Summera tryckskillnaden och friktionsförlusten för att få det totala tryckfallet.
 • Beräkna trycket vid olika punkter genom att lägga till det ursprungliga trycket till det totala tryckfallet.

Genom denna metod kan du effektivt och noggrant dimensionera trycksatta ledningar, vilket resulterar i välbalanserade och optimerade system.

Kontrollera damm volym i samband med Skyfall

I en topografisk zon med tillgång till relevant terränginformation och regndata kan man uppskatta dammvolymen med hjälp av två funktioner i Civil 3D:

 1. Bestäm vattennivån från höjdkurvor: Genom att analysera terrängmodellen och höjdkurvorna kan man bestämma den genomsnittliga vattennivån i zonen.
 2. Beräkna vattenvolymen mellan terrängyta och vattenyta: Med den uppskattade vattennivån och terrängmodellen kan man beräkna volymen av det uppdämda vattnet genom att jämföra terrängens yta med vattenytan och räkna ut volymen av det begränsade området.

Genom att tillämpa dessa två funktioner kan man få en uppskattning av dammvolymen i den angivna zonen med hjälp av Civil 3D. Detta ger användare möjlighet att planera och hantera vattenresurser och dammprojekt på ett effektivt sätt med hjälp av relevant topografisk information och regndata.

Överföring Autocad information till GoogleEarthPro

För att överföra information från block-objekt med X/Y-koordinater och höjdnivå från AutoCAD till Google Earth kan du använda exportfunktionen till en CSV-fil. Följ dessa steg:

 1. Markera de block-objekt i AutoCAD som du vill exportera.
 2. Använd kommandot ”ac_block_export” för att exportera objekten till en CSV-fil.
 3. Spara CSV-filen på lämplig plats.

När du har din CSV-fil kan du följa dessa steg för att importera den till Google Earth:

 1. Öppna Google Earth.
 2. Gå till ”File” > ”Open” eller använd kortkommandot Ctrl+O.
 3. Navigera till platsen där du har sparat CSV-filen och välj den.
 4. Klicka på ”Öppna” eller ”Open”.

Genom att använda ”ac_block_export”-funktionen i AutoCAD konverteras objekten med position X/Y och höjd till WGS84-koordinatsystemet, vilket gör att informationen visas korrekt i Google Earth. Detta gör det enkelt att visualisera och jämföra dina CAD-objekt i Google Earth-miljön.

Klippverktyg för drönare punktmoln

För att hantera och minska datavolymen från punktmoln i Civil 3D, och därigenom förbättra programvarans och datorns prestanda, kan du använda klippningstekniken på följande sätt:

 1. Välj en begränsningspolygon på punktmolnytan för att definiera det område du är intresserad av.
 2. Bestäm ett rutnät med lämpligt intervall, till exempel 1 meter.
 3. Automatiskt kommer rutnätpunkter att läsas ut från den begränsade ytan och sparas i en separat punktfil.
 4. Den nya punktfilen kan sedan användas för att skapa en mindre skanningsmodell enligt dina behov och krav.

Genom att selektivt välja den data du behöver kan du effektivt minska datavolymen från punktmolnet och därmed förbättra arbetsflödet och prestandan i Civil 3D. Detta möjliggör smidigare och mer effektivt arbete med punktmoln och minskar belastningen på datorn.

SGU Import Grundvattennivåer till Autocad

”sgu_import_grundvattenniva” är en metod som tillhandahåller en smidig lösning för att importera SGU:s data för uppmätta grundvattennivåer direkt till AutoCAD. Genom denna metod kan användare få tillgång till grundvattennivådata som samlats in av SGU (Sveriges geologiska undersökning) sedan 1966. Denna data är uppdelad per län och tillhandahåller information om grundvattennivåer för olika mätstationer.

SGU utför generellt manuella mätningar två gånger per månad och automatiska mätningar sex gånger per dygn. Kartvisaren visar dessa uppmätta grundvattennivåer för mätstationer som SGU ansvarar för eller som ingår i miljöövervakningen av grundvatten. Antalet mättillfällen, uppdateringsfrekvens och mätmetod varierar stort mellan mätstationerna.

Koordinatsystemet som används är SWEREF99 TM. Genom att använda ”sgu_import_grundvattenniva”-metoden kan användare effektivt importera denna viktiga data till AutoCAD för ytterligare analys och visualisering.

Beräkning diken vattennivåer utifrån Sektion-objekt

Genom applikation kan man beräkna vattennivåer och volymer i diken för att hantera överskottsvatten. Följande steg tas vanligtvis:

 1. Skapa en 3D-modell av diket med Civil 3D:s ”korridor” för att få en detaljerad bild av dess form och egenskaper.
 2. Analysera dikets hydrauliska egenskaper för att förstå dess flödeskapacitet, flödeshastighet och tryckförhållanden.
 3. Simulera olika regnscenarier för att bedöma dikets förmåga att hantera dagvatten och överskottsvatten under olika väderförhållanden.
 4. Bedöm dikets miljömässiga påverkan för att säkerställa att det inte orsakar negativa konsekvenser för omgivande ekosystem och vattenresurser.

Exportera ledningsnät till ArcGis

I ett projekt där teknisk utrustning inkluderar vatten- och avloppsledningar samt andra försörjningsledningar är det avgörande för beställaren att integrera relationshandlingar från byggfirman i sitt GIS-system sömlöst.

Kravställningen innebär att övergången mellan design- och GIS-programvaror ska vara smidig för att säkerställa korrekt och komplett överföring av information utan mänskliga fel. Genom automatisering av processen, som snabbades på med hjälp av AI-miljön, kunde denna integration utföras effektivt.

Autocad-filen innehåller all information som ObjectData, exporterad från Civil3D. Samma information skrivs även in i en Exceltabell för att säkerställa att data finns tillgänglig både grafiskt och tekniskt beskrivet, vilket underlättar för beställaren att använda informationen i sitt GIS-system.

Överför Lantmäteriets fastighetsgränser till CAD

Projektets mål är att importera fastighetsgränser och tillhörande geografisk data från Lantmäteriets webbplats till AutoCAD med en koordinattransformation till Sweref 99 12 00-systemet för att uppnå en noggrannhet på cirka 1 meter. Det innefattar kopiering och infogning av gränspunkterna i AutoCAD med efterföljande granskning och justeringar vid behov för att säkerställa korrekthet.

Skapa PipeNetwork från Alignment

För att skapa ett ledningsnät i Civil 3D använder du steg som att skapa en Alignment, Auto Feature Line, redigera Feature Lines och skapa ledningsnät med kommandot ”CreatePipeNetwork”.

QWater hydraulik design och analys

Skapa ett nytt QGIS-projekt, justera projektets koordinatsystem (t.ex. EPSG:3700), skapa former för nätverkselement (noder, reservoarer, pumpar och segment), spara projektet, importera planimetrisk bas, relatera former till Epanet-informationstyper, mata in initial och slutlig befolkning, infoga röregenskaper för rörledningar, ställ in maximal hastighet och beräkna rörlängd, välj beräkningskonfiguration, gör modell med Qwater-plugin, spara och avsluta redigeringsläge för alla former.

Information om Alignments i Civil3D

Alignment är ett viktigt designelement för civilingenjörs- och lantmäteriprojekt, och det representerar layouten av linjär infrastruktur såsom vägar, motorvägar och järnvägar. Det används som grund för att skapa profiler och tvärsnitt. För att extrahera information från en alignment kan olika verktyg inom programvaran användas, men en lisp-funktion som c:get-alignment-info kan läsa ut information från en eller flera Alignments och sammanställa resultaten i en tabell, vilket inte är standardfunktion i Civil 3D.

3DFace import till Surface

För att förbättra prestandan och minska belastningen på datorsystemet när man lägger till 3DFaces till ett Surface-objekt i Civil3D, föreslås en alternativ metod där vertex-punkter extraheras från varje 3DFace och sparas i en separat ASCII-fil istället för att integreras direkt i Surface-objektet. En föreslagen process skulle innebära att:

 1. Extrahera vertex-punkter från varje 3DFace istället för att integrera dem direkt i Surface-objektet.
 2. Spara de extraherade punkterna i en strukturerad ASCII-fil (Text-fil).
 3. Implementera en ny funktion i Civil3D för att importera och använda dessa ASC-filer som underlag för att skapa och redigera 3D-ytor.

Hämta Snittyta från Civil3D Section

Lisp-funktion utvecklad för Autodesk Civil 3D-programvaran med syfte att förenkla hämtningen av snittytor från tvärsektioner. Funktionen minskar manuella steg och förenklar processen för att extrahera och hantera snittytor för konstruktionsändamål. Genom denna tilläggsmöjlighet kan användare flytta Sample Line-objekt och automatiskt generera snittytor för varje position där Sample Line placeras, vilket förbättrar användarens förmåga att hantera och analysera markprofilen längs olika platser i designprojektet.

Analysprogram för Bedömning av Dräneringsvatten

Ett analysprogram för att mäta flöde, hastighet och rinntid på dräneringsvatten under regn-scenarier för att bedöma potentiella risker för miljön och människors hälsa enligt svenska normer och föreskrifter för hållbara dräneringssystem.

Två huvudsakliga dräneringsmetoder inkluderar ledningar och öppna lösningar i form av dike, som kompletterar varandra och kan vara lämpliga beroende på specifika förhållanden och krav.

Funktioner och Parametrar:

 • Flöde: Mäter och rapporterar totalt vattenflöde för att identifiera överbelastningar och oregelbundenheter.
 • Hastighet: Bedömer effektiviteten i avledningen genom att mäta hastigheten på dräneringsvattnet.
 • Rinntid: Analyserar tiden för vattnet att rinna genom systemet för att upptäcka hinder och förseningar.

Fixa färdig golvnivåer enligt markytanivå

Civil3D Building Leveler är en innovativ tilläggsapplikation som underlättar och förbättrar processen för att bestämma golvnivåer inom Civil 3D-miljön. Genom att använda byggnadens centrumpunkt i förhållande till marknivån, analyserar applikationen terrängen runt byggnaden för att snabbt och exakt beräkna färdiga golvnivåer. Detta gör det möjligt för landskapsarkitekter att optimera estetik och funktionalitet hos det framtida landskapet genom att ta hänsyn till befintliga höjdskillnader och marklutningar.

Räkna murhöjd enligt ny markhöjd

Funktionen är utvecklad för att effektivt och exakt anpassa murhöjden i landskapsdesignen till terrängens förändringar. Genom att erbjuda en enkel och noggrann metod hjälper denna funktion landskapsarkitekter att anpassa designen efter terrängens topografi och förändringar i marknivån. Murar är viktiga element för att skapa nivåskillnader och estetiska variationer, och denna funktion möjliggör smidig integrering av dessa element i landskapsarkitekturen, vilket underlättar landskapsarkitekternas arbete med att anpassa designen till föränderliga markförhållanden.

Numreringsinkonsekvens i Civil 3D Pipenetwork: Utmaningar med Anpassad Brunnsnumrering

Utmaningen med brunnarnas numrering inom Civil 3D Pipenetwork är att de tilldelas löpande nummer istället för att anpassas enligt specificerade krav, vilket kan leda till förvirring och ineffektivitet i hanteringen av ledningsnät. För att lösa detta behöver Civil 3D Pipenetwork förbättras för att möjliggöra anpassad brunnsnumrering baserad på faktorer som geografisk placering eller funktionell roll i systemet.

Applikation för Ritningsförteckning i AutoCAD

Målet är att automatisera skapandet av ritningsförteckningar genom att utnyttja information från namnrutor och layouter i AutoCAD-ritningar.

För varje layout i ritningen kommer vår applikation att söka igenom och identifiera alla namnrutor (blockattribut) som innehåller relevant information såsom ritningsnummer, titel och revision. En ritningsförteckningstabell skapas dynamiskt baserat på den insamlade informationen från namnrutor. Användare har möjlighet att konfigurera och anpassa hur informationen från namnrutorna ska tolkas och visas i ritningsförteckningen.

Ritningsförteckningen genereras som en Excel-fil, vilket gör det enkelt att dela och samarbeta.

Automatisering av korsande ledningar enligt AMA-kod BCB.3

CAD-applikationen är designad för att effektivisera processen med att räkna korsande ledningar enligt AMA-kod BCB.3 genom att använda digitala verktyg och GIS. Genom att integrera sig med CAD-miljön kan den automatiskt identifiera och räkna korsningar mellan olika ledningar, såsom rör, el- och telekablar, och presentera resultaten i en tydlig och strukturerad tabell. Användare kan enkelt importera ritningar, definiera parametrar och filtrera resultatet efter behov. Denna automatiserade process sparar tid och minskar risken för fel jämfört med manuell räkning, vilket är särskilt fördelaktigt för projekt av större omfattning.